Prehlásenie o ochrane osobných údajov
skcsendehuplru

separator

Vyhlásenie o ochrane údajov

Zásadné informácie

My, spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá aktuálne platných zákonov o ochrane osobných údajov. K tým patrí predovšetkým Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady.

Osobné údaje sa na našich internetových stránkach a pri používaní našich aplikácií a služieb zisťujú len v nevyhnutnom rozsahu a účelovo sa spracúvajú. Osobné údaje sú také údaje, prostredníctvom ktorých vás možno osobne alebo ide o mimoriadne údaje spojené s vašou osobou.

Zodpovedné pracovisko v zmysle Nariadenia o ochrane údajov/GDPR:

Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P.
Hviezdoslavova 1213/25
01841, Dubnica nad Váhom
Telefón: +421 424330671

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spracovanie v rámci skupiny Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.

V poverení spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P., pracujú:

 • spoločnosť PRO BTS spol sr.o.
 • zodpovedá za účely odbytu a marketing,
 •  zodpovedná za prevádzku internetových stránok a aplikácií, ako aj marketing,
 •  zodpovedná za prevádzku systémov výstupného rozhrania.

Iné firmy skupiny Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. môžu zistené údaje spracovávať alebo im tieto údaje môžu byť poskytnuté len za týchto podmienok:

 • výslovne a informovane ste so spracovaním a postúpením údajov súhlasili na inom mieste (napr. poznámka vo formulári žiadosti),
 • je to potrebné za konkrétnym účelom a pre deľbu práce v rámci skupiny Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. na tento účel sú uzavreté príslušné zmluvné dohody v rámci skupiny Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.
 • údaje boli zodpovedným pracoviskom poskytnuté pod pseudonymom a zodpovedné pracovisko ručí za skutočnosť, že poverená spoločnosť skupiny tieto údaje nemôže odpseudonymizovať, alebo,
 • údaje boli zodpovedným pracoviskom uložené anonymizovane a takto uložené údaje už  nepodliehajú nariadeniam o ochrane údajov.

Sprostredkovanie v tretích krajinách

Spoločnost Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. spracúva/sprostredkúva vami poskytnuté údaje miestam na Slovensku, v rámci Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín (o.i. v USA), ktoré majú primeranú úroveň ochrany údajov podľa Článku 45 GDPR alebo poskytujú
vhodné záruky podľa Článku 46 GDPR.

Rozsah použitia vyhlásenia o ochrane údajov

Nasledujúce vyhlásenie vám poskytuje prehľad o tom, ako zabezpečujeme ochranu údajov, aký typ údajov za akým účelom a na akom právnom základe zisťujeme a spracúvame. Je všeobecne platné pre všetky internetové stránky a aplikácie, za ktoré
zodpovedá spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. Ak by sa internetové stránky a aplikácie spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P nezhodovali s princípmi spracovania údajov alebo ak by boli doplnené o vlastné princípy, budú tieto príslušné internetové stránky príp. aplikácie vhodným spôsobom označené.   

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa delí na päť častí:  

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

I. Nariadenia pre súkromných používateľov

Táto časť vyhlásenia o ochrane údajov platí pre súkromných používateľov služieb spoločnosti
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. Právna podstata pre spracovanie vašich údajov sa zakladá na vami poskytnutom súhlase s týmto vyhlásením o ochrane údajov ako povolením príp. s cieľom poskytnúť vám požadované informácie, služby alebo produkty podľa GDPR článku 6 ods.1 písm. b).

Používanie a overenie osobných údajov

Medzi vami poskytnuté osobné údaje o.i. patrí nasledujúce:

 • vaše meno,
 • vaša adresa (PSČ, miesto, ulica a domové číslo, príp. dodatky k adrese),
 • vaša e-mailová adresa,
 • váš dátum narodenia,
 • vaše pohlavie,
 • vaše telefónne číslo a/alebo mobilné telefónne číslo,
 • vaša krajina,
 • vaše platobné informácie,
 • váš  zdravotný stav ak je to nariadené platnou legislatívou,

Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje, použijeme ich na zodpovedanie vašich otázok, na spracovanie a realizáciu vašich žiadostí o radu, na technickú administratívu, na činnosti súvisiace s prihlasovaním a na služby poskytované prostredníctvom príslušných internetových stránok alebo aplikácií. Právnym základom preto je Článok 6 ods. 1  prvej vety v GDPR príp. váš súhlas. Súhlas s používaním vašich a vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa podľa možností s uvedením používanej/ých služby/ieb obráťte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Nadviazanie telefonického kontaktu prostredníctvom spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.

Ak ste vyjadrili súhlas s naším vyhlásením o ochrane údajov a pri žiadosti o radu ste uviedli svoje telefónne číslo, pred postúpením vašej žiadosti o radu prevádzke nášho partnera vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme overili správnosť vašich údajov, prediskutovali váš zámer a mohli vás sprostredkovať vhodnej odbornej prevádzke.

Informácie o postúpení vašich údajov a hodnotenie

Ak ste vyjadrili súhlas s naším vyhlásením o ochrane údajov a pri žiadosti o radu ste uviedli svoju e-mailovú adresu, budeme vás mailom informovať o aktuálnom stave vašej žiadosti o radu prostredníctvom našich služieb. Ak pri svojej žiadosti o radu neuvediete svoju e-mailovú adresu, nemôžeme vám, žiaľ, poskytnúť službu odborného poradenstva 

Postúpenie osobných údajov

Na realizáciu služieb žiadosti o odborné poradenstvo prípadne sprostredkovanie odbornej prevádzky ohľadom rady a/alebo kúpy, údržby alebo opravy vykurovania alebo iného produktu zo sortimentu spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. postupujeme s vaším súhlasom osobné
údaje, ktoré ste uviedli, externým odborným prevádzkam, ktoré partnersky spolupracujú s našou spoločnosťou a ktoré pôsobia vo vašom regióne.

Ďalšie spracovanie a vymazanie vašich údajov

Okrem toho sa vaše údaje nebudú poskytovať alebo predávať tretím stranám, tzn. osobám alebo spoločnostiam, ktoré nepatria k skupine Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. K vymazaniu uložených osobných údajov dochádza po odvolaní vášho súhlasu s ukladaním, v prípade, že údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, po ktorom nasleduje ich uloženie, alebo ak je vaše uloženie neprípustné z iných zákonných dôvodov.

Reklama a súhlas s reklamou

My, tzn. spoločnost Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. vás budeme e-mailom, poštou alebo telefonicky informovať len o produktoch a službách
spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P., a v prípade potreby sa vás spýtame, či ste nám poskytli svoj výslovný súhlas s používaním svojich osobných údajov na reklamné účely (Opt-In).

To prebieha aktívnym zaškrtnutím fajky v našich formulároch vedľa výroku „Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. smú moju mailovú adresu a/alebo telefónne číslo používať, aby ma informovali o najnovších produktoch a službách. Týmto využívam aj svoju príležitosť na prieskum trhu a verejnej mienky, ako aj na kritiku či pochvalu. Tento súhlas môžem s okamžitou platnosťou v budúcnosti kedykoľvek odvolať.”

Nezabúdajte: text, ktorý sa vám zobrazuje na príslušnej internetovej stránke/aplikácii môže za určitých okolností uvádzať iné spoločnosti, ak sa ich týkajú vaše žiadosti.

Ak ste nám poskytli súhlas s takýmto používaním, ale v budúcnosti už nechcete od spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. dostávať žiadnu reklamu alebo ankety, môžete svoj súhlas s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať. Vaše údaje sa potom vymažú alebo, pokiaľ sú ešte potrebné na účely zúčtovania alebo účtovníctva, uložia sa na tieto účely. V takom prípade nám napíšte mail na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Používanie osobných údajov pri prihlásení sa na odoberanie informačného letáku prostredníctvom e-mailu

Ak sa na internetových stránkach alebo v aplikáciách spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. prihlásite na odoberanie nášich informačného systému, vaša e-mailová adresa sa bude používať na informačné a reklamné účely, až kým sa neodhlásite z odoberania tohto informačného letáku. Spolu s prihlásením na odoberanie informačného letáku sa ukladajú vaša mailová adresa, vaša IP adresa a dátum prihlásenia. Toto ukladanie slúži výlučne ako doklad v prípade, že tretia strana zneužije vašu mailovú adresu a prihlási sa bez vedomia oprávnenej osoby na odoberanie informačného letáku.

Svoj súhlas s odoberaním informačného letáku môžete s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať. Ak už viac nechcete odoberať informačný leták, môžete sa kedykoľvek nechať vymazať z nášho distribútora prostredníctvom odhlasovacieho odkazu
v informačnom letáku alebo napíšte mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Používanie osobných údajov pri používaní kontaktného formulára

Ak nám odošlete žiadosti prostredníctvom nášho kontaktného formulára, uložia sa u nás vaše údaje z formulára žiadosti vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, za účelom spracovania vašej žiadosti a pre prípad nadväzujúcich žiadostí k rovnakej téme. Tieto údaje sa nepostupujú tretím stranám.

Súhlas s používaním údajov, ktoré ste poskytli v rámci kontaktného formulára, môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa obráťte na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Používanie osobných údajov pri prihlásení sa na podujatia alebo informačné návštevy

Na našich internetových stránkach máte možnosť zadať svoje osobné údaje, aby ste sa prihlásili na dohodnuté informačné návštevy, školenia alebo podujatia spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. Tieto údaje používame len na spracovanie vašich žiadostí. Ak ste ako účastník našich podujatí uviedli svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, dostanete potvrdzovací e-mail a vždy v závislosti od podujatia. Po skončení podujatia sa údaje uložia napríklad na zhodnotenie podujatia. Tieto údaje sa najneskôr po 6 mesiacoch vymažú, ak to nie je v protiklade so zákonnými lehotami na uchovávanie, napríklad pre odborné doklady, pohostenie, náklady apod.

Súhlas s používaním údajov, ktoré ste poskytli pri prihlásení, môžete odvolať pred začiatkom podujatia. V takom prípade sa obráťte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

II. Nariadenia pre obchodných používateľov

Táto časť nariadení o ochrane údajov platí pre komerčných používateľov, ako sú remeselné
prevádzky, priemyselné podniky, združenia, prevádzky živnostníkov, plánovači, architekti atď. a len v takej miere, aby boli tieto osobné údaje kontaktných partnerov poskytnuté na uzavretie zmlúv podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR na našich internetových stránkach a v našich aplikáciách.

Spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. zisťuje a spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

 • sprostredkovanie žiadostí zákazníkov,
 • sprostredkovanie zákazníkom so žiadosťou,

Ak ste nám poskytli osobné údaje, používame ich na zodpovedanie vašich žiadostí, na realizáciu zmlúv, ktoré sme s vami uzatvorili, na technickú administratívu, na úkony súvisiace s prihlasovaním a na služby, ktoré poskytujeme v rámci príslušných internetových stránok .

Vymazanie uložených osobných údajov prebehne v prípade, keď odvoláte svoj súhlas s ukladaním, keď vaše vedomosti už nie sú potrebné na splnenie účelu, ktorý vyžaduje následné uloženie údajov alebo ak vaše uloženie už nie je prípustné z iných zákonných dôvodov. V takom prípade sa obráťte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vaše údaje sa potom vymažú alebo, ak sú ešte potrebné na účely dokladovania, zúčtovania a/alebo účtovníctva, sa uložia výlučne na tieto účely.

Pre ďalšie osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci dodávok produktov a výkonov služieb podľa Článku 6 ods. 1 písm. b), platia nariadenia o ochrane údajov v príslušných všeobecných predajných podmienkach.

III. Nariadenia pre uchádzačov

Táto časť nariadení o ochrane údajov platí pre uchádzačov o pracovné miesta Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. alebo spoločností tretích strán, ktorým spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. poskytuje platformu príp. partnerský program pre inzeráty s pracovnými miestami/ich sprostredkovanie. To platí len v takej miere, aby títo uchádzači sprostredkovali spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. osobné údaje v rámci uchádzačského procesu, napr. žiadosť o zamestnanie v papierovej podobe, e-mail, kontaktné formuláre s prílohou, podľa potrebných obsahov, aj v súlade s ďalšími zákonnými predpismi danej krajiny. Podklady uchádzačov sprostredkované v papierovej podobe sa oskenujú a uložia v našich systémoch, papierová podoba potom v súlade so zákonmi na ochranu údajov zlikviduje certifikovaný poskytovateľ služieb.

Vaše osobné údaje používame len na realizáciu vášho uchádzania sa o zamestnanie na základe súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Nahliadnuť do vašich podkladov môžu len osoby zodpovedné za personálne záležitosti spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P, príslušnej spoločnosti skupiny, ako aj nadriadení príp. iné osoby zodpovedné za získavanie pracovníkov v oblasti, v ktorej sa ponúka pracovná pozícia. Ďalšia podoba spracovania prebieha anonymizovane na účely merania úspešnosti obsadzovania pozícií a použitých technických kanálov na získavanie pracovníkov, ako aj, taktiež anonymizovane, na účely sprostredkovaných schopností uchádzačov.

Spracovanie údajov prebieha prostredníctvom systémov spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. na základe klauzúl EÚ o ochrane štandardných údajov podľa Článku 46 GDPR.

Vymazanie uložených osobných údajov uchádzača prebieha automaticky najskôr po 6 a najneskôr po 24 mesiacoch od dátumu, kedy bol uchádzač informovaný o tom, že pozícia bola obsadená inou osobou a ak tomu nebránia žiadne iné zákonné predpisy. Lehota vyplýva z predpisov zákona o všeobecnej rovnosti. Vaše údaje zostanú uložené v našom systéme len po tom, ako po zisťovaní z našej strany vyjadríte výslovný súhlas s ich uložením s cieľom zohľadniť ich pri iných budúcich konkurzoch na pracovné pozície.

Pri odosielaní podkladov uchádzačov v papierovej forme bez súvislosti s inzerátmi na pracovné pozície v našich elektronických formátoch, napr. ako iniciatívne uchádzanie sa o prácu, získate zhrnutie tohto vyhlásenia o ochrane údajov spolu s potvrdením príjmu vašej správy alebo jednako najneskôr pri odmietnutí z našej strany.

IV. Všeobecné informácie a nariadenia pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.

Tieto nariadenia platia dodatočne s nariadeniami pre súkromných používateľov, ako s nariadeniami pre obchodných používateľov pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. Pre naše aplikácie už čiastočne existujú prídavné samostatné vyhlásenia o ochrane údajov. 

Spracovanie údajov vyvolaním našich internetových stránok a používaním našich aplikácií

Spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. zisťuje a na náš server automaticky neukladá informácie Log Files, ktoré nám sprostredkoval váš prehliadač alebo aplikácia. Tieto údaje spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. nesmie priradiť k jednotlivým osobám. Zhrnutie týchto údajov s inými zdrojmi údajov neprebieha. Sú to:

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • adresa URL Referrer (predtým navštívená stránka),
 • meno hostiteľa počítača s prístupom (IP adresa v4 a v6),
 • čas dopytov servera.

IP adresa je celosvetovo platné jednoznačné označenie vášho počítača pridelené v čase pripojenia vaším poskytovateľom pripojenia na internet a skladá sa v aktuálne najbežnejšej podobe (IPv4) zo štyroch blokov čísiel oddelených bodkami. Vy ako súkromný používateľ väčšinou nepoužívate konštantnú IP adresu, pretože je vám poskytovateľom internetového pripojenia pridelená len na prechodné obdobie (takzvaná „dynamická IP adresa“). V prípade trvale pridelených IP adries (takzvaná „statická IP adresa“) je prostredníctvom tohto prvku technicky jednoduché jednoznačne priradiť údaje používateľa.

Uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie bezproblémového vytvorenia pripojenia internetovej stránky,
 • zabezpečenie komfortného používania uvedenej internetovej stránky,
 • hodnotenie zabezpečenia a stability systému,
 • na ďalšie administratívne a štatistické účely.

Osobné údaje Server Log Files sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Táto skutková podstata povolenia dovoľuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ nemajú väčšiu váhu vaše základné práva, základné slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva v zjednodušenej administratíve a v možnosti rozpoznať a sledovať útoky hackerov. Nesúhlas s týmto spracovaním údajov môžete vyjadriť kedykoľvek, ak existujú dôvody, ktoré vznikli vo vašej mimoriadnej situácii a ktoré hovoria v neprospech spracovania údajov. V takom prípade stačí odoslať mail osobe poverenej ochranou údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov na zisťovanie údajov. V žiadnom prípade zistené údaje nepoužívame na účel vytvárania záverov o vašej osobe.

Súbory Server Log Files s vyššie uvedenými údajmi sa automaticky mažú po uplynutí 30 dní alebo sa anonymizujú v prípade použitia pre štatistiky. Vyhradzujeme si právo ukladať súbory Server Log Files dlhšie, ak existujú skutočnosti, ktoré naznačujú predpoklad nepovoleného prístupu (ako je napríklad pokus o útok hackerov alebo jeden z takzvaných útokov DDOS).

Odkazy na externé internetové stránky

Existujúce vyhlásenie o ochrane údajov platí výlučne pre internetové stránky a aplikácie spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. Tie môžu obsahovať odkazy na internetové ponuky tretích strán. Na tieto odkazy sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Pri návšteve ponuky poskytovateľa tretej strany odporúčame, aby ste opustili internetové stránky a aplikácie spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P a pozorne si prečítali vyhlásenie o ochrane údajov tohto poskytovateľa.

Informácie o cookies a použití nástrojov pre analýzu

Spracovanie osobných údajov pomocou cookies a nástrojov pre analýzu (Google Analytics a Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, technológií Re-Targeting, Google Remarketing, Facebook Remarketing a Inspectlet) opierame o čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR/Základného nariadenia o ochrane údajov. Tento skutkový stav povolenia umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ neprevažujú vaše základné práva, základné slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva na analýze používania našej webovej stránky.

Spracovanie osobných údajov pomocou služby Google AdWords, (spísať všetky technológie Retargeting) opierame o čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento skutkový stav povolenia umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávneného záujmu“ zodpovednej osoby, pokiaľ neprevažujú vaše základné práva, základné slobody a záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva na personalizovanom zobrazení účelovej reklamy a štatistickej analýzy efektívnosti reklamy (napr. stanovenie počtu kliknutí na určitý reklamný banner, ktorý viedol ku kúpe na našej webovej stránke).

Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P používa na svojich webových stránkach a vo svojich aplikáciách na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia k tomu, aby urobili našu ponuku jednoduchšie používateľnou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré zaznamenáva váš prehliadač. Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Cookies nespôsobia na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

K tomuto účelu používa spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. aj nástroje pre analýzu, napríklad webové trendy alebo Google Tag Manager (Firebase). Poskytnuté a využité údaje sa zhromažďujú a zaznamenávajú úplne anonymizovane. Ukladanie týchto údajov sa uskutočňuje podľa okolností aj mimo Nemecka alebo Európskej Únie. Pri implementácii a použití nástrojov pre analýzu a technológií Tracking anonymizujeme osobné údaje čo najrýchlejšie buď na stránkach ponúkajúceho, upravené príslušnými zmluvami alebo v rámci nášho prvého využitia, takže z vašej strany nemôže byť právo na informácie uplatnené na všetky technológie, ktoré sú uvedené neskôr.

Príslušnými nastaveniami vášho prehliadača alebo aplikácií príp. vykonávajúceho prostredia operačného systému k tomuto účelu (iOS, android) môžete zabrániť doručeniu takýchto údajov, to však podľa okolností povedie k problémom pri vyvolaní, obsluhe alebo funkčnosti ponúkaného obsahu alebo služby. 

Google Analytics a Google Tag Manager

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webových analýz spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam ukladajú. V prípade aktivovania anonymity IP na tejto webovej stránke bude však Vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie plná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie pre vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky pre zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi
webovej stránky. IP adresa doručená službou Google Analytics vašim vyhľadávačom nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Uloženiu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho vyhľadávacieho softvéru; Upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných prostredníctvom Cookie a údajov vzťahujúcich sa k vášmu používaniu webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) spoločnosti Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete dostupný Browser-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/

Upozorňujeme na to, že pre zaručenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (IP-Masking) na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o funkciu.  „anonymizeIp“.

Táto webová stránka používa okrem toho službu Google Tag Manager. Touto službou môžu byť spravované tagy webovej stránky pomocou užívateľského rozhrania. Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužijú sa žiadne cookies a nezaznamenajú sa žiadne osobné údaje. Služba Google Tool Manager vyvolá iné tagy, ktoré údaje príp. opätovne zaznamenajú. Služba Google Tag Manager však po týchto údajoch nesiahne. Ak sa na úrovni domény alebo cookie uskutoční deaktivácia, potom zostane zachovaná k dispozícii pre všetky tagy Trackingu, pokiaľ sa implementujú pomocou služby Tag Manager.

Deaktivácia Google Analytics

Zaznamenávaniu prostredníctvom služby Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledovné tlačidlo. Nastaví sa určitý Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

 

Google Adwords Conversion Tracking

Spoločnosť Viessman, ako zákazník Google AdWords využíva Google Conversion Tracking, analytickú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google AdWords nastaví na vašom počítači určitý cookie („Conversion Cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom inzerátu Google dostanete na našu webovú stránku. Tieto cookies stratia svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia pre osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré naše stránky a cookie ešte nestratil platnosť, môžeme my a Google rozpoznať, že niekto klikol na inzerát, a tak bol vedený ďalej k našej stránke.
Každý zákazník AdWords dostane iný cookie. Z tohto dôvodu nemôžu byť Cookies sledované zákazníkmi AdWords pomocou webových stránok. Informácie vyžiadané
pomocou Conversion-Cookies slúžia pre vypracovanie Conversion-štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion-Tracking. Zákazníci AdWords sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli ďalej smerovaní na stránku opatrenú tagom Conversion-Tracking.

Nedostanú však žiadne informácie, ktorými sa dajú užívatelia identifikovať osobne.

Ak by ste sa nechceli zúčastňovať na Trackingu, môžete s týmto využívaním nesúhlasiť tým, že zabránite inštalácii cookies príslušným nastavením vášho vyhľadávacieho softvéru (možnosť deaktivácie). Potom nebudete zaznamenaný do štatistík Conversion-Tracking. Doplnkové informácie ako aj vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: http://www.google.de/policies/privacy/

Cookies Third-Party

Spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. využíva niekoľko reklamných partnerov, ktorí pomáhajú pri zaujímavejšom stvárňovaní internetovej ponuky a webových stránok pre vás. Preto sa pri návšteve webových stránok ukladajú na pevnom disku aj cookies partnerských podnikov. Pritom ide o dočasné/trvalé cookies, ktoré sa automaticky vymažú po predvolenom čase. Tieto dočasné alebo aj trvalé Cookies (životnosť 14 dní až 10 rokov) sa ukladajú na vašom pevnom disku a vymažú sa samé od seba po predvolenom čase. Aj cookies našich partnerských podnikov dostanú iba pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. Pritom ide napríklad o údaje o tom, ktoré produkty ste si prehliadli, či sa niečo kúpilo, ktoré produkty boli hľadané atď..

Niekoľko našich reklamných partnerov zaznamenáva pritom aj mimo webových stránok informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili predtým alebo pre ktoré produkty ste sa napríklad zaujímali, aby Vám mohli ukázať tú reklamu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim záujmom. Tieto pseudonymné údaje nebudú v žiadnom okamihu spojené s vašimi osobnými údajmi. Majú výlučne ten účel, aby umožnili našim reklamným partnerom osloviť vás reklamou, ktorá by vás mohla aj skutočne zaujímať.

Technológie Re-Targeting

Naše webové stránky používajú pritom takzvané technológie Re-Targeting. Tieto technológie využívame preto, aby sme internetovú ponuku stvárnili pre vás zaujímavejšie. Táto technika umožňuje osloviť užívateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o náš shop a naše produkty, na webových stránkach našich partnerov reklamou. Sme presvedčení o tom, že zaradenie personalizovanej reklamy so vzťahom k záujmom, je pre užívateľa internetu spravidla zaujímavejšie, ako reklama, ktorá nemá žiadnu takúto osobnú spojitosť. Zaradenie týchto reklamných prostriedkov na stránky našich partnerov sa uskutočňuje na báze technológie cookie a analýzy predošlého správania užívateľa. Táto forma sa uskutočňuje úplne pseudonymne. S vašimi osobnými údajmi nebudú spojené žiadne užívateľské profily.

Používaním našej stránky súhlasíte s tým, aby sa takzvané cookies používali a tým užívateľské údaje od vás zhromažďovali, ukladali a využívali. Ďalej budú vaše údaje v cookies uložené aj po ukončení vašej návštevy prehliadača, aby sa mohli napríklad opätovne vyvolať pri vašich najbližších návštevách webových stránok. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť tým, že vo vašich nastaveniach prehliadača odmietnete prijatie cookies.

Google Remarketing

Používame technológiu Remarketingu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Touto technológiou sa užívatelia, ktorí už navštívili naše internetové stránky alebo online-služby a zaujímali sa o ponuku, oslovujú na stránkach siete Google Partner opätovne účelovou reklamou. Zaradenie reklamy sa uskutočňuje použitím tzv. „Cookies“, sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa. Pomocou textových súborov môže byť analyzované správanie užívateľa pri návšteve webovej stránky a nadväzne použité pre cielené odporúčania k produktom a reklamu spočívajúcu na záujme.

Ak by ste nechceli dostávať žiadnu reklamu spočívajúcu na záujme, môžete používanie cookies spoločnosti Google pre tieto účely deaktivovať tým, že kliknete na stránku https://www.google.de/settings/ads/onweb“ \l „display_optout“ \t „_blank. Alternatívne môžete používanie cookies tretími poskytovateľmi deaktivovať tým, že vyvoláte deaktivovaciu stránku iniciatívy pre sieťovú reklamu (Network Advertising Initiative) na http://www.networkadvertising.org/choices/ a doplnkovú informáciu, ktorá je tam uvedená, zmeníte na Opt-Out. Do doplnkových informácií o Google Remarketingu ako aj vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti Google môžete nahliadnuť na: http://www.google.com/privacy/ads/

Využívaním našich ponúk vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov zhromaždených o vás spoločnosťou Google spôsobom, ktorý je tu opísaný a pre účel uvedený predtým. Upozorňujeme na to, že spoločnosť Google má vlastné smernice pre ochranu údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Za tieto smernice a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť a záruku.

Facebook Remarketing

Na tejto webovej stránke sa používa funkcia Remarketing alebo funkcia „Custom Audience“ spoločnosti Facebook. Pomocou tejto funkcie môžeme osloviť návštevníkov našej webovej stránky reklamou cielene tým, že sa pre návštevníkov našej webovej stránky zapnú individualizované reklamné inzeráty vzťahujúce sa na záujmy, ak navštívia Facebook. Pre vykonanie analýzy používania webovej stránky, ktoré tvorí podklad pre vypracovanie reklamných inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy, používa Facebook takzvané cookies.

K tomuto účelu ukladá Facebook malý súbor s číselným poradím do prehliadačov návštevníkov našej webovej stránky. Pomocou tohto čísla sa zaznamenávajú návštevníci webovej stránky ako aj anonymizované údaje o používaní webovej stránky. Neuskutočňuje sa žiadne ukladanie osobných údajov návštevníkov webovej stránky. Ak následne navštívite Facebook, zobrazia sa vám zaradenia reklám, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú oblasti produktov a informácií, vyvolané predtým. Ak by ste nechceli, aby Facebook údaje zaznamenával, môžete uloženie odmietnuť na nasledovnom linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Pri použití viacerých prehliadačov musíte tento postup vykonať jednotlivo.

Inspectlet

Na tejto webovej stránke zhromažďuje služba pre analýzu webu Inspectlet údaje a ukladá ich. Z údajov sa pri použití pseudonymov vypracovávajú užívateľské profily. Slúžia pre analýzu správania návštevníkov a vyhodnocujú sa pre zlepšenie manipulácie s našou internetovou ponukou. K tomuto účelu môžu byť použité cookies (malé textové súbory), ktoré sa ukladajú lokálne na počítači návštevníka stránok a pri opakovanej návšteve našej webovej stránky tak umožňujú opätovné rozpoznanie.

V. Informácie o právach dotknutých osôb

Táto časť Prehlásenia o ochrane osobných údajov podáva dodatočné informácie o uplatňovaní Vašich práv ako dotknutej osoby voči spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.

Vaša identita

Pri dodržiavaní práv dotknutej osoby GDPR/Zákona o ochrane osobných údajov sa môže stať, že si spoločnosť Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. pri osobných údajoch, ktoré sa uvádzajú na základe zmluvných vzťahov, náhodne alebo pri oprávnených pochybnostiach, vyžiada ako dôkaz vašej identity ďalšie informácie. Toto sa stáva najmä v prípade, keď sa vyskytne žiadosť o informáciu v elektronickej forme, ale údaje o odosielateľovi sa spätne neviažu na dotknutú fyzickú osobu.

Máte právo

 • podľa Článku 15 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať informácie o vašich, nami spracovávaných osobných údajoch. Môžete požadovať najmä informácie o účele spracovania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje zverejnené, o plánovanej dĺžke uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo na námietku, o existencii práva na sťažnosť, informácie o pôvode vašich údajov, pokiaľ neboli získané u nás, ako aj o existencii automatického hľadania rozhodnutia vrátane automatického spracovania osobných údajov a poprípade žiadať výpovedné informácie o ich podrobnostiach;
 • podľa Článku 16 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať okamžite opravu nesprávnych údajov, alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • podľa Článku 17 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie sú nevyhnutné pre spracovanie na plnenie práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie, pre plnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu, alebo pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • podľa Článku 18 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov pokiaľ ste popreli správnosť údajov, spracovanie je protiprávne, vy ale ich vymazanie odmietate a my tieto údaje viac nepotrebujeme, Vy však tieto potrebujete pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ste podľa Článku 21 Zákona o ochrane osobných údajov vzniesli protest proti spracovaniu;
 • podľa Článku 20 Zákona o ochrane osobných údajov požadovať udržiavať vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požadovať ich odovzdanie inej zodpovednej osobe;

Pre uplatnenie týchto práv sa, prosím, obráťte na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 232 313 214
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo

Osoba poverená ochranou osobných údajov spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.
Hviezdoslavova 1213/25
01841, Dubnica nad Váhom

Slovenská republika
Telefón: +421 424330671 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • podľa Článku 7 Odseku 3 Zákona o ochrane osobných údajov kedykoľvek zrušiť váš súhlas, ktorý ste nám dali. Toto má za následok, že v budúcnosti nesmieme pokračovať v spracovávaní údajov, na ktoré sa vzťahoval váš súhlas. Súhlas môžete zrušiť prostredníctvom: Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • podľa Článku 77 Zákona o ochrane osobných údajov sa sťažovať u príslušného kontrolného úradu. Spravidla sa pritom môžete obrátiť na Kontrolný úrad v mieste vášho trvalého bydliska alebo nášho sídla spoločnosti.

Príslušný kontrolný úrad:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 232 313 214
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie – kontaktné údaje

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme pripravení vám kedykoľvek poskytnúť informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, na ktoré vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov neposkytlo odpovede, alebo pokiaľ by ste si k nejakému bodu želali bližšie informácie, kontaktujte nás na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 232 313 214
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo

Osoba poverená ochranou osobných údajov spoločnosti Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P.
Hviezdoslavova 1213/25
01841, Dubnica nad Váhom

Slovenská republika
Telefón: +421 424330671 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bezpečnostné upozornenie

Snažíme sa vaše osobné údaje v rámci technických a organizačných možností uchovávať tak, aby neboli pre tretiu osobu dostupné. Pri komunikácii prostredníctvom mailu sa nedá zabezpečiť úplná ochrana osobných údajov, preto vám odporúčame odosielanie dôverných informácií prostredníctvom pošty.

Zmena Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov je aktuálne platné a bolo vyhotovené v máji 2018.

Na základe ďalšieho vývoja našej webovej stránky a jej ponuky, alebo kvôli zmeneným právnym príp. úradným predpisom môže byť nevyhnutné toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov pozmeniť. Príslušne platné Prehlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek zobraziť na webovej stránke pod https://www.skolenia-bozp.sk/o-nas/prehlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov a vytlačiť.

(pojem školenie sa v terminológií BOZP nahradil pojmom "ODBORNÁ PRÍPRAVA a ODBORNÉ VZDELÁVANIE")

Aktualizačná odborná príprava pre udržanie odbornej spôsobilosti podľa §16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  Platí pre všetky odborné školenia, uvedené v prílohe č. 2.

Periodická odborná príprava pre udržanie odbornej spôsobilosti podľa § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.  Platí pre všetky odborné školenia.

 

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

created by: Marek Sarvas