OTÁZKY A ODPOVEDE
skcsendehuplru

separator

   VŠEOBECNÉ OTÁZKY - F.A.Q.

Buď podľa navigácie, alebo ten kto pozná Dubnicu nad Váhom, kruhový objazd v meste výjazd na železničnú stanicu (dole) – po ľavej ruke obchodný dom Máj a posledná budova, respektíve prvá od pešej zóny je tzv. D-KLUB ( CI 49/167, na poschodí) a v ňom máme sídlo spoločnosti.

GPS: 48.960969, 18.172304

Požiadavky vychádzajú s ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov podľa jednotlivých odborností.

Základným predpokladom je zdravotná spôsobilosť, vychádzajúca so zákona 355/2007 Z.z. , odborné vzdelanie v stanovených prípadoch, prax v stanovených prípadoch

Na našom webe v každej aktívnej sekcii kalendára školení je v hornej časti zelené tlačidlo s nápisom "  Registrovať ", alebo na našom webe v sekcii "DOKUMENTY NA STIAHNUTIE", prípadne nás kontaktujte cez kontaktný formulár, alebo pri osobnej návšteve...

Buď na našom webe v sekcii "DOKUMENTY NA STIAHNUTIE", alebo pošleme na dotaz, alebo pri osobnej návštevealebo v príslušných zákonoch, alebo u lekára...

Splnenie už uvedených momentov, účasť na odbornom vzdelávaní a kladný výsledok pri overení vedomostí.

Platnosť reguluje a určuje zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z. vo väčšine prípadov je to 5 rokov

So zákona o BOZP č.124/2006 Z. z., vyplýva, že zamestnávateľ aj SZČO musí zamestnanca pravidelne , najmenej 1 x za 2 roky oboznámiť s problematikou , ktorú pre neho zamestnanec vykonáva buď samostatne ak plní požiadavky ustanovené vo vykonávacom predpise, alebo pomocou osôb oprávnených vykonávať konkrétnu vzdelávaciu činnosť.

Zvyčajne v pracovný deň v čase prvej zmeny t.j. od 8 oo podľa rozsahu najviac do 16:00

Záleží na druhu kurzu a na vzájomnej dohode. Zvyčajne áno. Okrem základných kurzov pre ktorých realizáciu sú stanovené požiadavky. Tieto realizujeme v prevažnej miere vo vlastných priestoroch

Buď nás kontaktujete na e-mail, alebo telefonicky, my vás vedieme v záznamoch a po určení termínu Vami vybratého kurzu , Vás automaticky kontaktujeme. Alebo na našej stránke v sekcií kalendár, alebo osobnou návštevou v našich priestoroch.

V prípade, že objednávku vykoná zamestnávateľ, po zrealizovaní aktivity je mu vystavená faktúra.

Ak objednávku vykoná fyzická osoba, úhrada je možná priamo na mieste pomocou registračnej pokladne, na faktúru. Splátky alebo úhradu pomocou platobnej karty zatiaľ nerealizujeme.

Kompletná ponuka je na našom webe, alebo zašleme na dotaz.

Naša činnosť je zameraná na výkon v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi, odborné vzdelávanie, poradenstvo a zastupovanie pred štátnymi orgánmi v uvedených činnostiach,

  • predaj bezpečnostného značenie, bezpečnostných pravidiel a pokynov
  • predaj a poradenstvo pri výbere osobných ochranných prostriedkov
  • predaj tlačovín zameraných na BOZP a OPP napr. kniha úrazov, denník zdvíhacieho zariadenia a pod.

Áno, záleží na osobnom dohovore. K dispozícií sú dve učebne (50/30), kuchynka, sociálne zariadenia

U P O Z O R N E N I E

Zamestnáveteľ , ktorý nepošlo zaradenie do kategórií svojich zamestnancov v roku 2018 musí využiť elektronický formulár , ktorý je v UVZ SR.

Pri kategórií 2 je opakované hlásenie tiež v elektronickej podobe 1 x za 18 mesiacov.

Upozornite prosím kolegov za túto oblasť zodpovedných.

Aj napriek odsúvaniu elektronického nahlasovania profesií v kategórii 2 sa dnes podarilo zamestnancom ÚVZ SR na ich stránke www.uvzsr.sk zverejniť elektronický formulár s usmernením k jeho vyplneniu.
Pre vyplnenie jednotlivých položiek je potrebné použiť dokument vypracovaný PZS - "Zaradenie prác do kategórií". Nahlásenie údajov musí byť zrealizované v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. do 15.01.2019.

Prikladáme link:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667:oznamovanie-kategorie-prace-2&catid=222:kategoria-prace-2&Itemid=143

Vo formulári zadáte základné údaje o spoločnosti a podľa nami vypracovaného dokumentu "Zaradenie prác do kategórie" nahodíte jednotlivé profesie. K profesii odkliknete pridelené faktory pracovného prostredia

v zmysle spomínaného dokumentu "Zaradenie prác do kategórií".

Čo priniesla novela zákona o BOZP v súvisiaca s krízovým stavom.

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 bol zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) novelizovaný zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 66/2020 Z. z.“). V zákone č. 124/2006 Z. z. bol za § 39h vložený § 39i Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v  súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý upravuje plynutie lehôt, respektíve ich spočívanie v tejto mimoriadnej situácii.

Novelizácia zákona č. 124/2006 Z. z. sa týka nasledovných oblastí:

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

V zmysle ustanovenia § 39i ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ nie je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 3 tohto zákona, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s  ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť (napr. nemožnosť vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí).

Nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade, že zamestnávateľ počas krízovej situácie neoboznámi zamestnanca podľa § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., je povinný splniť túto povinnosť ihneď, ako to bude možné,  najneskôr do  jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Poznámka: Národný inšpektorát práce by chcel upozorniť, že oboznamovaciu povinnosť môže zamestnávateľ splniť náhradnou formou, napr. oboznamovaním zamestnancov vykonávaným svojimi vedúcimi zamestnancami alebo inými vlastnými odbornými zamestnancami, príp. prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie alebo formou e-learningu (ak ho má zamestnávateľ zavedený).

Podľa aktuálneho opatrenia ÚVZ SR je možné realizovať hromadné podujatia s max. 6 osobami (vrátane lektora), ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva neurčí regionálnym opatrením inak.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadne kritickú epidemiologickú situáciu podľa stanoviska ÚVZ SR je potrebné vyhnúť sa osobným stretnutiam a realizovať školenia a akékoľvek iné stretnutia online.

Zároveň však zdôrazňujeme, že je stále (aj pri nevyhnutnom oboznamovaní zamestnancov) potrebné dodržiavať všeobecné preventívne a ochranné opatrenia (zásady): nosenie rúšok, dezinfekcia a udržiavanie odstupov medzi ľuďmi podľa opatrenia hlavného hygienika SR.

V zmysle ustanovenia § 39i ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. lehota podľa § 7 ods. 5 , ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva (neplynie). Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Uvedené ustanovenia sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

Poznámka: Zamestnávateľ je podľa § 7 ods. 5  zákona č. 124/2006 Z. z. povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa 7 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Bezpečnosť pracovných prostriedkov

 Lehoty týkajúce sa kontroly pracovných prostriedkov vyplývajú z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, podľa ktorého ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, povinný zabezpečiť vykonanie :

  • pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,
  • osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „osobitným predpisom“), určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

Príkladom, kedy sú lehoty na kontroly pracovného prostriedku určené osobitným predpisom, je vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Lehoty na vykonávanie úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok sú uvedené v prílohách 5 až 10 tejto vyhlášky.

V prípade, že lehoty neupravuje osobitný predpis, lehoty na kontroly pracovného prostriedku určuje zamestnávateľ spravidla na základe sprievodnej technickej dokumentácie ku stroju, technickému zariadeniu.

Ak používanie pracovného prostriedku môže osobitne ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnanca, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby starostlivosť o pracovný prostriedok, údržbárske práce, opravárske práce a prestavbové práce vykonávala oprávnená osoba. Lehoty, respektíve intervaly týkajúce sa údržby pracovných prostriedkov, sú uvedené v sprievodnej dokumentácii k týmto pracovným prostriedkom.

Podľa zákona č. 66/2020 Z. z. , ktorý novelizuje zákon č. 124/2006 Z. z.:

  • lehoty týkajúce sa kontrol pracovných prostriedkov (vrátane úradných skúšok a odborných prehliadok a skúšok) spočívajú (neplynú) počas trvania mimoriadneho stavu iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom, pričom zamestnávateľ je povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení; nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak zamestnávateľ splní príslušné povinnosti najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie,
  • lehoty týkajúce sa údržby pracovných prostriedkov plynú aj v čase trvania mimoriadnej situácie.

Rekondičné pobyty

Lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Odborná spôsobilosť v oblasti ochrany práce

Lehoty týkajúce sa absolvovania odbornej aktualizačnej prípravy bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a osôb vykonávajúcich činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z., počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spočívajú (neplynú). Lehoty, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Rovnako počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynú lehoty absolvovania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci za účelom platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti.

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

created by: Marek Sarvas